Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Milli Kültür Öğeleri Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Milli Kültür, bir millete özgü bilgi, inanç ve davranışlar bütünü ile bu bütünün parçası olan maddi nesneler. Bir milletteki Toplumsal yaşamın dil, düşünce, gelenek, işaret sistemleri, kurumlar, yasalar, aletler, teknikler, sanat yapıtları gibi her türlü maddi ve tinsel ürününü kapsamına alır.

Milli Kültür Öğeleri yada Unsurları

Sanat (Müzik, Edebiyat, vb.) , Tarih, Dil, Din, Güzel Sanatlar (Resim, Heykel vd.) , Felsefe, Temel Bilimler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) , Sosyal Bilimler (Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji vd.), Teknoloji, Mimari

Kültürel Öğeleri Unsurları Nelerdir (Detay)

1. Dil:


Dil, kültür unsurlarının başında gelir. Çünkü dil olmadan öteki unsurların meydana gelmesi mümkün değildir. Dil bir milletin ses dünyasıdır. Her millet kainatı değişik şekillerde algılamış ve yorumlamıştır. Aynı zamanda dil kültüre ait bütün değerleri bünyesinde barındıran bir kültür hazinesidir. Bir dil, onu kullanan milletin kafa yapısını, nasıl düşündüğünü, zihninin nasıl çalıştığını ve mantığını ortaya koyar.

2. Din:

Kültür unsurları içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. Bilhassa eski devirlerde yüzyıllarca bu kültür unsuru ön planda bulunmuş ve öteki kültür unsurlarını gölgede bırakmıştır. Dinin milletler üzerindeki hakimiyeti, imparatorluklardan millî topluluklara geçinceye kadar devam etmiştir. Milliyetçilik çağında milletler imparatorluklardan kopunca dinin fonksiyonu da azalmıştır. Dinin bir millet içerisindeki kültüre etkisi ve kültürün diğer unsurlarının oluşması ve değişmesindeki rolü ise devam etmektedir. Dini bayramlarımız ve törenlerimiz bunun açık örnekleri olarak dikkati çekmektedir.

3. Gelenek ve görenek:

Bunlar bir milletin yazılı olmayan veya hepsi yazılı olmayan kanunlarıdır. Yazılı kanunların çoğu gelenek ve göreneklere göre düzenlenmiştir. Kanun, insanın toplum içerisindeki davranışlarını düzenler. İnsanlar bu düzeni asırlar boyunca gelenek ve göreneklerle sağlamışlardır. Fakat günümüzde bile yazılı anayasası bulunmayan ülkeler vardır. Bunlar toplum düzeninin hâlâ gelenek ve göreneklerle sağlamaktadırlar. Aslında kişinin bütün hal ve hareketlerinin yazılı kanunlarla tanzim etmek mümkün değildir. Çünkü yasalar genellikle hakları ve cezaları tayin etmektedir. Oysa insanın toplumda birçok sosyal ilişkileri bulunmaktadır: özür dilemek, selamlaşmak, saygı göstermek, davetlere katılmak, konuşmak, tartışmak, yazmak vs.. Bu davranışlarda nasıl bir usulün gerektiğini kanunlar dğil gelenek ve görenekler tayin eder.

4. Sanat:

Sanat, bir millet diğer milletlerden ayıran, bir millete has duygu ve zevklerin aaaahürü ve şekillenmesidir. O milletin güzeli yaratma ve bulma tarzıdır. İnsanoğlu barınır, beslenir, sosyal ve ruhsal ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. Bunları yaparken oyalanmak, ruhunu okşamak, güzeli yakalamak, yeni güzellikler ortaya koymak ister. Bunun sonucunda sanat eseri ortaya çıkar. Her milletin sanat eğilimi ayrı bir özellik taşır. Söz, ses , mekan, renk ışık zevk ve anlayışı farklıdır. Demek ki sanat bir milletin ortak zevkinin ifade edilişidir. Bur kültür unsuru edebiyat, resim, mimarı, heykel vb... gibi kollara ayrılır.

5. Dünya görüşü:

Dünya görüşü bir milletin başka milletlerden farklı olan hayat felsefesidir. Bir milletin fertleri ortak kültür dolayısıyla tutum, zihniyet ve davranış bakımından çeşitli ortak özellikler gösterirler. Sosyal ve ruhî olaylar karşısında fertlerin bu ortak tutum ve davranışları o milletin dünya görüşünü meydana getirir. Bunun için her millette değerler ve değer yargıları farklıdır. Askerlik, kahramanlık, aşk , madde, namus, temizlik, ahlak, ölüm, eğlence vs. Gibi hayat hadiseleri ve kavramları her millette değişik davranışlarla karşılanır.

6. Tarih:

Milleti, dolayısıyla kültürü meydana getiren unsurlardan birisi olan tarih, bir milletin çağlar içindeki yürüyüş ve görünüşüdür. Tarih mazidir, fakat bu mazi bugünün ve dünün fertlerini millet içerisinde birbirine bağlayarak geleceğe taşır. Fertler arasında kader birliği temin eder. Aynı millete mensup insanlar tarih sayesinde akrabalıklarının farkına varabilirler. Tarih bir milletin nere-den gelip nereye gittiğini gösteren kültür unsuru olarak, o milletin hayatında önemli bir yer tutar.


Milli Kültür Öğeleri Resimleri

 • 2
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Milli Kültür Öğeleri Sunumları

 • 2
  Önizleme: 3 ay önce

  Bu sunuma açıklama eklenmemiş.

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ÖĞRENME ALANI:DİN VE KÜLTÜR 7.SINIF KÜLTÜRÜMÜZ VE DİNHAZIRLAYANTALİP ORHAN

  2. Sayfa
  1. KÜLTÜR VE KÜLTÜRÜN ÖĞELERİTarihi ve toplumsal gelişme sureci içinde ortaya konan bütün maddî ve manevî değerlerin bütününe kültür denir.Kültürü oluşturan değerler kuşaktan kuşağa devredilen sosyal bir miras olarak hayatın içinde yer alır ve yıllarca canlılığını korur.Kültürün farklı tanımları vardır. Bunlardan birinde kültür, genel olarak inançlar, değer yargıları, örf ve âdetler, zevkler, kısaca insan tarafından oluşturulmuş her şeydir, diye tanımlanmaktadır. Bir milletin dinî inancı, konuştuğu dili, millet sevgisi, tarih bilgisi ve tüm birikimi kültürünü oluşturur. Kültür, bir milletin yaşam biçimidir ve onları diğer milletlerden ayırır.

  3. Sayfa
  KÜLTÜRÜN ÖZELLİKLERİKÜLTÜR GÖRELİDİR:Her toplumun kendine özgü kültürü vardır.KÜLTÜR TARİHSELDİR:Geçmişten günümüze süregelmektedir.KÜLTÜR İNSAN ESERİDİR:İnsanlar kültürü hem oluştururlar hem de kültürden etkilenirler,KÜLTÜR DURAĞAN DEĞİLDİR:Zaman içinde değişir,maddi öğeler daha hızlı değişir. Değişmeden kalması gereken değerler de vardır.

  4. Sayfa
  1. KÜLTÜR VE KÜLTÜRÜN ÖĞELERİBir toplumun kültürü ülke toprakları üzerinde uzun yıllar boyunca insanların kabul ediş ve uygulamalarıyla gelişir .Burada kontrolsüz bir gelişim yoktur. İnsanların kontrolünde yapılan ve çoğaltılan balık ve mantar yetiştiriciliğine kültür mantarı ve kültür balıkçılığı denir.

  5. Sayfa
  1. KÜLTÜR VE KÜLTÜRÜN ÖĞELERİKültür;Din,dil,tarih, gibi milleti birleştiren temel öğelerden oluşur.Toplumun fertlerini birbirine bağlar.Örneğin milletimizin ortak değerleri arasında bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımız ve İstiklal marşımız ilk sırada yer alır

  6. Sayfa
  1. KÜLTÜR VE KÜLTÜRÜN ÖĞELERİKültürün varlığı milletin varlığını gösterir.Kendi kültüründen uzaklaşan bir millet köklerinden kopmuş kuru bir ağaca benzer.Bu nedenle toplum kültürel değerlerine yönelen tehditlere ve kültür erozyonuna karşı duyarlı olmak zorundadır.

  7. Sayfa
  1. KÜLTÜR VE KÜLTÜRÜN ÖĞELERİKültür bir milletin kimliğidir.Onu diğer toplumlardan ayırır.İnsanların dilleri, inançları, giyim şekilleri, yemek kültürleri,sanat eserleri ve yaşam biçimleri farlı farklıdır.Bu farklılıklar milletlerin zenginlikleridir.Milletlerin kültür birikimleri o milletlerin mirasıdır.Sahip çıkılıp korunmalıdır

  8. Sayfa
  . KÜLTÜR VE KÜLTÜRÜN ÖĞELERİKültürümüz ,kültür emperyalizmi ve popüler kültür tehdidi altındadır.Bazı milletler filmleriyle, kitaplarıyla, yiyecek ve içecek markalarıyla ,gazeteleriyle kendi kültürlerini başka milletlere kabul ettirmeye çalışmaktadır.

  9. Sayfa
  1. KÜLTÜR VE KÜLTÜRÜN ÖĞELERİÜlkemiz de böyle bir tehdit altındadır. maalesef dükkan ve mağaza isimleri, kullandığımız birçok marka yiyecek,içecek ve giyecek çeşitleri tamamen yabancılara aittir.tekstilde dünyanın en kaliteli ürünlerini üretmemize rağmen ,marka hastalığı yüzünden yabancı tekstil ürünleri tercih edilmektedir.

  10. Sayfa
  Sağlığımız için çok yararlı yemekler içeren Türk mutfağının yerini sağlığımız için zararlı olan fastfoodlar ve Mcdonald’s ürünleri almıştır. Buz gibi ayranımız yerine kola türü içecekler tüketilmektedir. Başka milletlerin teknolojilerini kullanabiliriz fakat bizim üretebildiğimiz yiyeceklerini ve içeceklerini kullanmak zorunda değiliz

  11. Sayfa
  Bir de kısa sürede oluşan ve çabuk yok olan popüler kültür vardır. Medya, reklam yoluyla bu değerleri oluşturmakta ve fakat bunlar kısa sürede yok olmaktadır. Popstar gibi yarışma programları insanlarını ümitlerini,merak duygularını istismar edip paraların sömürerek yeni starlar oluşturmakta bunların ömrü ise birkaç ay olmaktadır.

  12. Sayfa


  13. Sayfa
  KONUDİNİN KÜLTÜRÜMÜZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİDilimizdeki dini motiflerEdebiyatımızdaki dini motiflerÖrf adetlerimizdeki dini motiflerMusikimizdeki dini motiflerMimarimizdeki dini motiflerstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  14. Sayfa
  Kültürün oluşması ve aktarılmasında dini inanç ve ahlak değerlerinin önemi büyüktür. Kültürün öğeleri içinde diğerleri üzerinde en fazla etkili olan dindir. Kültür öğeleri birbiriyle yakından ilişkilidir.Bireyleri ait oldukları milletin inancını, dilini, müziğini ,örf ve adetlerini karşılıklı etkileşim içinde benimser ve yaşatır.

  15. Sayfa
  Edebiyatımızdaki dini motiflerDİNİN KÜLTÜRÜMÜZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİDilimizdeki dini motiflerÖrf ve adetlerimizdeki dini motiflerMusikimizdeki dini motiflerMimarimizdeki dini motifler

  16. Sayfa
  Hat sanatıyla yazılmış levhalar da dilimizdeki dini motiflerdendirAyetel kürsi yazılı bir hat

  17. Sayfa


  18. Sayfa


  19. Sayfa
  Dilimizdeki dini motifler Dil; insanların birbirleriyle iletişimini sağlayan, onların oluşturduğu kültür ve medeniyeti sonraki kuşaklara aktarmasını sağlayan araçtır. Dili oluşturan en önemli unsurlardan birisi de toplumun inanmış olduğu dindir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  20. Sayfa
  Günlük yaşantımızda kullandığımız bazı dini kavramlar şunlardır:Allah’a ısmarladıkElhamdülillahİnşallahAllah razı olsunSelamün aleyküm - Aleyküm selamAllah’a şükürAllah’ın bu günü varmış. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  21. Sayfa
  Dilimizdeki dini motiflerİyi huylu güzel ahlaklı insanlar için ,melek gibi insan, kötü davranışlardan sakındırmak için”sakın şeytana uyma” denir.Günlük yaşantımız içinde farkında olarak veya olmayarak bir çok dini kavram kullanırız. Dünya ahiretin tarlasıdır.Yalanla iman bir arada bulunmaz.Temizlik imandan gelir.İyilik yap, denize at; balık bilmezse Halik bilir.Halil İbrahim sofrası….vb.gibi

  22. Sayfa
  Edebiyatımızdaki dini motifler Edebiyat;olay,düşünce ve duyguları dil aracılığıyla biçimlendirme sanatıdır. Edebiyat kültürün ayrılmaz bir parçasıdır. Her alanda olduğu gibi din, edebiyatımızı da etkilemiştir.Türk edebiyatında 12. yüzyıldan sonra dinin etkisiyle yeni bir edebiyat anlayışı ortaya çıkmıştır.Bu edebiyat ekolüne tasavvuf edebiyatı denir.Tasavvuf eserinin konusu Allah sevgisi, insanın değeri ve her şeyin Allah için sevilmesidir. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  23. Sayfa
  Edebiyatımızdaki dini motiflerMilletimizin kahramanlığını anlatan destanları, marşları, hikâyeleri, şiirleri, manileri ve ninnileri edebiyatımızın en seçkin belgeleridir. Edebiyatımızdaki şiirlerde, destanlarda, romanlarda, manilerde, ninnilerde dinî motifler vardır."Kültür alanında ne varsa, onların hepsinin yansımalarını edebiyatta bulmak mümkündür."Mehmet KAPLAN (Kültür ve Dil, s. W)

  24. Sayfa
  Edebiyatımızdaki dini motiflerŞiirlerde dinî ifadelere rastlandığı gibi tamamen dinî içerikli şiirler de yazılmıştır. Şiirlerin örneklerini Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Hacı Bayram Veli ve Hacı Bektaş Veli ve eserlerinde görürüz.Bir ölünün arkasından yazılan, onun iyiliklerini, ölümünden duyulan acıyı anlatan mersiyelerde, peygamberin özelliklerini anlatmak ve onu övmek için yazılan naatlarda da dinî motifler bulunur.

  25. Sayfa
  Edebiyatımızdaki dini motiflerHz. Peygamber'in doğduğu geceyi ve bu doğumu anlatan eserler olan mevlitler de dinî içerikli edebiyat eserleridir. Edebiyatımızda birçok "mevlit" yazılmıştır. En ünlüsü Bursalı şair, Süleyman Çelebi'nin mevlididir. Edebiyatımızdaki dinî şiirlerin halkı en çok etkileyeni budur. Doğumlarda, ölümlerde, düğünlerde geleneksel olarak okunur.Edebiyatımızda destanlarda, romanlarda, hikâyelerde de dinî motifler taşıyan ifadelere rastlanır:

  26. Sayfa
  Örf ve Adetlerimizdeki dini motifler Örf ve adetler toplumun büyük çoğunluğu tarafından benimsenen ve yazılı olmayan hukuk kurallarıdır.Örf ve adetler yaptırım gücünü milletlerin kültürlerinden alırlar. Örf ve adetler bireylerin birbiriyle kaynaşıp bütünleşmesini , karşılıklı ilişkilerin düzenli olarak sürdürülmesini , toplum hayatının sağlıklı ve ve huzurlu olarak devamını sağlar.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  27. Sayfa
  Örf ve Adetlerimizdeki dini motiflerKandil kutlamaları dinî motifler taşıyan örf ve âdetlerimizdendir. Kandiller, camide cemaatle veya evlerde mevlit ve Kur'an okunarak kutlanır. İnsanlar birbirlerine ikramda bulunur. Kandil simitleri dağıtılır.Her yıl muharrem ayının 10. günü aşure pişirmek ve komşularımıza, yoksullara ve muhtaçlara dağıtmak da geleneklerimiz arasındadır. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  28. Sayfa
  Örf ve Adetlerimizdeki dini motiflerToplumumuzdaki geleneklerimizden birisi de baş sağlığında bulunmaktır. Baş sağlığın­da bulunmak, bir yakını vefat eden kimseye baş sağlığı dilemek, onu teselli edip sabır tavsiye etmektir.Çevrenizde bir yakını ölene nasıl baş sağlığında bulunulur, evlerinde neler yapılır?Buradaki dinî motifler nelerdir?Mevlit okutulması da geleneklerimizden biridir.Yeni doğan bir çocuğun kulağına ezan okunarak adının konulması da âdetlerimizdendir. Yeni bir okul, iş yeri vb. yerlerin açılış törenlerinde dualar edilmesi ve kurban kesilmesi dinî motifli örf ve âdetlerimizdendir

  29. Sayfa
  Örf ve Adetlerimizdeki dini motifler Dini içerikli örf ve adetlerimiz : Sünnet ,nişan ve düğün törenleriKız isteme,dünür gitme,Hasta ve mezarlık ziyaretleriBayramlaşma Misafirperverlik, yardımseverlik, hoşgörüAsker uğurlamaDavete gitmeHediyeleşme vs… dinimizin etkili olduğu örf ve adetlerimiz arasında yer almaktadır

  30. Sayfa
  Dinlence - teneffüs Manzara resimleri izliyoruz…style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  31. Sayfa


  32. Sayfa


  33. Sayfa


  34. Sayfa


  35. Sayfa


  36. Sayfa


  37. Sayfa


  38. Sayfa


  39. Sayfa


  40. Sayfa


  41. Sayfa


  42. Sayfa
  Musikimizdeki dini motifler:Milletler duygu düşünce ve hayallerini müzikle yansıtırlar, müzik evrensel bir dildir.İslamiyetin etkisiyle Türk müziğine “Tasavvuf Türk Musikisi” adında yeni bir müzik türü oluşmuştur.Kutsal kitabımız olan Kur'an'ı ve minarelerimizden ezanı makamla okumak geleneklerimiz arasındadır.Savaşlarda, musiki ile askerler heyecanlandırılır. Marşlar söylenerek millî ve dinî duygular canlandırılır.İlâhîlerimiz de makamla okundukları zaman güzel musiki eserleri ortaya çıkar.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  43. Sayfa
  İstiklal marşı Mehter marşlarıKahramanlık türküleriMevlit ve kasidelerNaat ve ilahilerEzan ve salavat vs… Musikimizdeki dini motiflere örnek olarak gösterilebilir… Tekbirin bestecisi Itri, Dede Efendi, Hacı Arif Bey ,Sadullah Efendi ….Tasavvuf Türk musikisi alanında eserler i olan bestecilerimizdir. Ahmet Özhan günümüz tasavvuf musikisi icracıları arasında yer almaktadır.

  44. Sayfa
  NEY TAKSİMİ

  45. Sayfa
  Mimarimizdeki dini motifler Mimarîmizin oluşumunda dinin etkileri görülür. Dinimize göre bazı namazların zorunlu olarak cemaatle kılınması gereği ve cami yapımını teşvik eden ayetler, cami mimarîsinin doğup gelişmesine yol açmıştır (9/Tevbe suresi, 18).Türkler bu ihtiyacı karşılama üzere çok güzel, mimari özellikleriyle dünyanın hayran kaldığı eserler yapmışlardır. Orta asyada kullandıkları bozkır çadırlarının şekli camilerde ve kümbetlerde kubbe şeklinde ortaya çıkmıştırstyle.visibilitystyle.visibility

  46. Sayfa
  Mimarimizdeki dini motiflerYeni ülkeler ve kültürlerle tanışılınca, camiler diğer ülkelerin dinî yapıları ile rekabet edecek hatta onları gölgede bırakacak şekilde anıtsal ve görkemli olarak yapılmaya başlanıldı.Cami mimarîsinin yanında çinicilik ve hat sanatları da gelişmiştir.Dinimizde temizliğe büyük bir önem verilmiştir. Bunun etkisiyle hamamlar, şadırvanlar çeşmeler yapılmış ve su mimarîsi gelişmiştir

  47. Sayfa
  Mimarimizdeki dini motiflerSebil, Allah yolunda yapılan ve Allah'ın yapılmasını istediği her türlü iyilik anlamına gelir. Sebil deyince hemen çeşmeler hatırlanır. Pek çok iyiliksever çeşme ve benzeri şeyler yaparak Allah'ın sevgisini kazanmak istemiştir. Sebiller genellikle cami yanlarında, işlek yollar üstünde üstü kubbeli, önü parmaklıklı küçük yapılar hâlinde inşa edilmiştir. Böylece farklı bir mimarî tür ortaya çıkmıştır. 

  48. Sayfa
  Mimarimizdeki dini motiflerAtalarımız insanların yararına eserler oluşturduğu gibi hayvanları da düşünmüşler ve onların bakım ve beslenmesi için de çalışmalar yapmışlardır. Bazı camilerin duvarlarına kuşların barınması için kuş evleri yapmışlardır.Osmanlı döneminde fakirlere ve öğrencilere sıcak yiyecek dağıtmak amacıyla hayır kurumu olan imarethaneler de kurulmuştur.Birçok vakıf eseri meydana getirilmiştir.

  49. Sayfa
  Türkler Müslüman olduktan sonra farklı bir türbe mimarîsi ortaya çıkarmışlardır. Türbeler ayrıca kümbet, makber ve ravza gibi değişik adlarla da ifade edilmektedir. Tarihimizde camilerin, hastanelerin, aşevlerinin, hanların, hamamların, kervansarayların, yolların, çeşmelerin, sarayların kültürel yapımıza göre şekillendiğini görürüz…Mimarsinan tarafından Yapılan Camiler ve içindeki Çini işlemeleri bugün Turistlerin hayretle ve imrenek gezdiği esrlerdir.

  50. Sayfa


  51. Sayfa


  52. Sayfa


  53. Sayfa


  54. Sayfa


  55. Sayfa


  56. Sayfa


  57. Sayfa


  58. Sayfa


  59. Sayfa


  60. Sayfa


  61. Sayfa


  62. Sayfa


  63. Sayfa
  LAİKLİK DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GARANTİSİDİRLaiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesidir. Kanunların ve hukuk kurallarının akla ve bilime dayandırılmasıdır. Devlet dini inanç ve düşüncelerin belirleyicisi değildir. Vatandaşlar tam bir inanç , düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahiptir

  64. Sayfa
  LAİKLİK DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GARANTİSİDİR. Anayasamızın 24.maddesi din ve vicdan özgürlüğünü garanti altına almıştır.”Herkes vicdan,dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.Kimse ibadete ,dini ayin ve törenlere katılmaya ,dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz,dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz..”Laiklik ilkesi anayasamıza 1937 yılında girmiştir.

  65. Sayfa
  DeğerlendirmeDinin etkilemiş olduğu kültür öğelerini yazınız?Dilimizdeki dini motifler nelerdir? Örnek veriniz.Örf ve adetlerimiz dinden nasıl etkilenmiştir? Açıklayınız.Günlük hayatımızda kullandığımız dini içerikli kavramlar nelerdir? style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  66. Sayfa
  1-……………… toplumun aynasıdır.2-Toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından benimsenen ve yazılı olmayan kurallara …………………….. Denir.3-Belli anma günlerinde değişik makamlarda okunan ve içinde dini motiflerin yer aldığı peygamberimiz öven esere ………………….mevlit denir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  67. Sayfa
  Aşağıdakilerden hangisi dinin etkilemiş olduğu kültürün öğelerinden değildir?A)Dil B)Edebiyat C)Ahlak D)MusikiAşağıdakilerden hangisi mimarimizdeki dini içerikli ürünlerimizdendir?A)Şiir B)ilahi C)Han D)Dil Karagöz-Hacivat oyunları hangi alandaki dini motiflere örnek gösterilebilir?A)Dil B)örf ve adet C)musiki D)edebiyatstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  68. Sayfa


  69. Sayfa
  Edebiyatımızdaki dini motiflerDİNİN KÜLTÜRÜMÜZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİDilimizdeki dini motiflerÖrf ve adetlerimizdeki dini motiflerMusikimizdeki dini motiflerMimarimizdeki dini motifler

  70. Sayfa
  TEŞEKKÜR EDERİMTALİP ORHAN2009HASAN POLATKAN İOO.

 • 2
  Önizleme: 3 ay önce

  Bu sunuma açıklama eklenmemiş.

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  KÜLTÜR VE KÜLTÜRÜN ÖĞELERİ style.visibilitystyle.visibility

  2. Sayfa
  Kültür ne demektir? Kültür bir ulus veya toplumun tarih boyunca geçirdiği yaşantılar sonucunda oluşturduğu maddi ve manevi birikimi demektir Daha kısa bir ifadeyle kültür bir toplumun yaşam biçimidirKültürün öğelerini iki grupta incelemek mümkündür Birinci gruba girenlere maddi unsurlar ikinci gruba girenlere ise manevi unsurlar denir Kültürün maddi öğeleri; Toplumun her türlü araç, gereç ve teknikleridir. Maddi kültür, toplumun gelişim aşamasındaki teknolojik ilerlemesini, üretimini, teknik hüner ve becerilerini yansıtır.Manevi kültür, toplumların kendine özgü davranışlar olduğu için, milli ve orijinaldir. Gerçek kültür de budur. Eğer bir kültürün özü terk edilecek olursa veya toptan terk edilirse, o milletten, o toplumdan eser kalmaz.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  Kültürün maddi öğelerini şunlardır:Sanat,MimariEdebiyat eserleri Köprüler Kervansaraylar Camiler Müzik aletleri ve eserleri, Destanlar Bu gruba örnek olarak verilebilir Giyim-kuşamla ilgili öğeler ile günlük hayatta kullanılan çeşitli araç ve gereçlerde maddi kültür öğeleridir style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  İçel erdemli kız kalesiTrabzon Maçka Sümela manastı İstanbul Mısır ÇarşıVan kalesi Sultanahmet Meydan Çeşmesi Sultan III. Osman'ın Tuğrasıİstanbul style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  5. Sayfa
  Ayasofya İstanbulSüleymaniye İstanbul Sultan Ahmet İstanbul Eminönü Yeni cami ve mısır çarşısıstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  Diyarbakır Malabadi köprüsüRumeli hisarıEdirne bedesteniKonya Karatay Medresesiİstanbul Saraçhane Bozdoğan köprüsüstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  Rüstem paşa kervansarayı EdirneMevlevi dergahı Konya Hacı Bektaş dergahı NevşehirAlaattin Kervansaray Konya style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  9. Sayfa
  Sivas Gök medreseİstanbul kapalı çarşı İstanbul kapalı çarşı Edirne Selimiye Topkapı Nadirşah Tahtı Mihrişan Sultan Meydan Çeşmesi İst.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
  Çanakkale Edremit yöresinde gelin başlığı Kadın giysileri Gelinlik XIX. yüzyıl, İstanbul, atlas üzerine sim, pul işlemeli (Sadberk Hanım Müzesi) style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  11. Sayfa
  Manevi öğeler ise şunlardır:Dil, ahlak kuralları, din, estetik anlayışlar örf ve adetler, gelenek ve görenekler, düşünce eserleri, tarih bilinci, vatan, bayrak, istiklal marşı vb Kültürün maddi ve manevi öğelerini birbirinden ayrı görmek olanaksızdır. Çünkü bunlar birbirlerinden sürekli etkilenmektedirler Ortaya konulmuş bir maddi öğenin arkasında mutlaka manevi unsurların etkisi vardır Bütün bu kültür öğeleri Türkiye Cumhuriyeti Devletinin koruması altındadır. Bunun için, her Türk vatandaşının bu değerlere sahip çıkması gerekir. Kültürel değerlerine sahip çıkmayan uluslar özgürlüklerini korumada sıkıntıya düşerler style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  12. Sayfa
  Kültürün özellikleri nelerdir? Kültürün özellikleri: Kültür öğrenilir. Kültür tarihîdir ve süreklidir. Kültür toplumsaldır. Kültür, insan ihtiyaçlarını karşılayıcı ve doyum sağlayıcıdır. Kültür değişkendir. Kültür bütünleştiricidir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  13. Sayfa
  Kültür hangi bilimlerle iç içedir? Kültür; tarih, biyoloji, ekoloji (çevre bilimi), tıp, ahlâk, din, coğrafya, eğitim, linguistik (dil bilimi), antropoloji (insan bilimi), arkeoloji (yer bilimi), sosyoloji (toplum bilimi), siyaset gibi bilim dalları ile doğrudan veya dolaylı ilişki içerisindedir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  14. Sayfa


  15. Sayfa


  16. Sayfa


  17. Sayfa


  18. Sayfa


  19. Sayfa


  20. Sayfa


  21. Sayfa


  22. Sayfa


Milli Kültür Öğeleri Videoları

 • 3
  3 ay önce

  Milli Kültür Öğelerimiz

 • 2
  3 ay önce

  Milli Kültür Öğeleri

Milli Kültür Öğeleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Milli Kültür Öğeleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)